Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Бяха създадени три групи за ученици и четири групи за родители, които бяха обучени от ръководителя на групите Катерина Ганева, учител по ИТ и математика в училище, за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.