Обществен съвет

Състав на обществения съвет

1. Семра Сами Мурад - председател (родител)

2. Тунджай Мюмюн Юсеин - секретар (родител)

3. Мердие Ибрям Ахмед - член (представител на финансиращия орган)

4. Виждан Осман Мюмюн - член (родител)

5. Елван Фейтин Мустафа - член (родител)

Резерви:

1. Хафизе Халил Рамадан (родител)

2. Берна Халим Зинал (родител)