Занимания по интереси 2018-19

1. клуб "Малък природолюбец"

Описание: Повишаване на екологичната култура, съзнателно отношение и отговорност по въпроси, свързани с опазване на околната среда. Формиране на интерес и мотивация за участие в инициативи, насочени към повишаване на екологичната култура. Изработване на красиви предмети от отпадъчни материали.

Ръководител: Селвер Реджеб Шериф


2. клуб "Природата в мен"

Описание: Запознаване на учениците с чудесата, сътворени от майката природа чрез организиране на екскурзии, излети, походи и др. По този начин подрастващите ще имат възможност да се докоснат до различни елементи от флората и фауната. Формиране на екологична култура и как да се борят в защита на природата.

Ръководител: Шефат Алиосман Ахмед


3. клуб "Аз и природата"

Описание: Чрез заниманието „Аз и природата” се цели изграждането у учениците екологични модели на поведение за грижовно отношение към заобикалящата ни среда, като се провеждат екоакции за почистване, озеленяване и естетизиране на училищната среда и използване на отпадъчни материали за изработване на различни предмети.

Ръководител: Гюлджан Шюкри Юзеир


4. клуб "Аз и светът около мен"

Описание: Дейностите са насочени към изграждане на социално ангажирани личности с изградени умения и компетентности за пълноценна реализация в съвременното демократично общество.

Ръководител: Валентина Павлова Петлешкова

5. клуб "Футбол"

Описание: Развиване на интересите на учениците в областта на футбола. Създаване на трайни спортни навици и умения, развиване на физическата дееспособност на учениците от училището.

Ръководител: Нестор Петков Несторов


6. клуб "Аз и другите"

Описание: Развиване на уменията на учениците в комуникацията и общуването със свои връстници. Създаване на модели на поведение при агресивни ситуации и случаи на тормоз. Провеждане на забавни ролеви игри в насока изграждане на емоционална интелигентност сред учениците.

Ръководител: Йълдъз Гюрсел Ахмед