Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

Клубът "Творим дигитално" обхваща ученици от 3 и 4 клас, където се цели достигане на основно ниво на владеена на дигитални компетентности , съобразно възрастта на учениците. Децата работят самостоятелно с програма за интерактивен графичен дизайн https://design.programiram.com , позволяща им да се обучават и справят с конкретни задачи, например рисуване на пейзажи,  емблеми, анимирани герои.

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове - „Образование за утрешния ден“  - https://oud.mon.bg