Зелена класна стая

Зелена класна стая

Зелена класна стая

Основна цел: Повишаване на екологичната култура на учениците чрез отговорно отношение и опазване на околната среда и природа. Изградената „Зелена класна стая” и ботаническа градина ще функционират и след приключване на проекта. Поддържането, развиването и обогатяването им ще бъде осъществено от учениците, родителите, и целия персонал училището, като се превърнат в място за провеждане на екологични мероприятия, приобщавайки децата и обществеността към опазване на природата. Това ще утвърди създадените екологични навици и ще възпита учениците в любов към родния край. http://pudoos.bg

Откриване на Зелената класна стая - https://ouranilist.com/news.php?id=109