Информация за родители на деца в I и VIII кл за 2021/2022 уч. година

Информация за родители на деца в I и VIII кл за 2021/2022 уч. година

Всички семейства на деца записани в I или VIII клас имат право на еднократна помощ от 300 лв за покриване на част от разходите в началото на новата 2021/2022 учебна година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи, при условие, че децата живеят постоянно в страната, както и за деца в приемни семества. 

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, когато дирекция "Социално подгомане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, се прилагат следните документи: 

  • удостоверение, че детето е записано в I или VIII клас, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоворение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на децата в училището, но не по-късно от 15 октомври 2021 г.
Заявлението може да бъде подадено по електронен път на https://edelivery.egov.bg - "Заяви еУслуга", Агенция за социално подпомагане. За въпроси - помощен контактен център на ДАЕУ 070020341 help@e-gov.bg