Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.